Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Obiektu www.haparthotel.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EnergoutilSp. z o.o., Ełk 19-300, Nowa Wieś Ełckaul. Ełcka 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8481862793(dalej: Administrator).
 3. Obiekt informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży wystawieniem faktury VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z obiektem jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Obiekt jest umowa o świadczenie usług noclegowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego interesów oraz ochrona interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 7. Celem przetwarzania danych osobowych Gości Obiektu jest:
  • Zawarcie realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych.
  • Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu.
  • Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych i statystycznych.
  • Rozpatrzenie reklamacji.
  • Kierowanie informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa Gościom Obiektu i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu.
 8. Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  • Firmom świadczącym usługi wsparcia IT Obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne;
  • Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
  • Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  • Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w sytuacji zaistnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 9. Dane osobowe:
  • Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później,
  • Pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  • Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte chyba , że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
 10. Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Gość ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych zostało naruszone.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.